لینک منبع و پست :هر پُک «قلیان» معادل 40 پُک «سیگار»
http://migna.ir/vdciura5.t1azr2bcct.html