لینک منبع و پست :روحانی: ارتباط جوانان و ملت با دنیا را به وزارت ارتباطات سپردم
http://itanalyze.com/post/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%85